JOGI NYILATKOZAT

  1. Általános szabályok

 

A Főtaxi Zrt. honlapjainak (www.fotaxi.hu, www.fotaxi.eu), illetve azok bármely aloldalának megnyitása, illetve használata kizárólag a jelen jogi nyilatkozatban felsorolt kikötésekkel és feltételekkel, továbbá a mindenkor hatályos magyar jogszabályi rendelkezések szerint megengedett. A honlapok használatával Ön elfogadja az itt rögzített feltételeket. Amennyiben Ön a jelen nyilatkozatban foglaltakkal nem ért egyet, avagy ezen feltételeket bármely okból kifolyólag elfogadni nem tudja, úgy kérjük, hogy ne látogassa honlapjainkat, valamint a honlapok vagy azok bármely tartalmának megnyitását, elolvasását, használatát mellőzni szíveskedjen.

 

  1. Szellemi tulajdonjog

 

A Főtaxi Zrt. weboldalai, az azokon található minden kép, grafika, logó, szöveges tartalom, adat és információ, hang, videó, animáció, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt áll. A honlapok tartalmának szerzői jogi jogosultja (különös tekintettel a fényképekre) a tartalomszolgáltató, kivéve, ha a konkrét dokumentumban más forrás kerül feltüntetésre, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A tartalomszolgáltató által közzétett harmadik személyek szellemi alkotásait (pl. cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges. Minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges. A weboldalakon található tartalmat részben vagy egészben – a jogszerű személyes használatból fakadó igényeket meghaladó mértékben – lemásolni, elektronikus vagy más módon tárolni, többszörözni, átruházni, terjeszteni, kinyomtatni, vagy nyilvánosságra hozni, azt on-line vagy nyomtatott formában nyilvános közzététel céljából reprodukálni a Főtaxi Zrt. előzetes, kifejezetten erre vonatkozó írásbeli engedélye nélkül tilos. Előzetes írásos engedély nélkül a honlapok tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban.

 

A weboldalak tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a weboldalak tartalmától eltérő célra. A weboldalak információi, fényképfelvételei kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatók. A másodközlésnek meg kell felelnie – többek között – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. tv. vonatkozó rendelkezéseinek.

 

A szellemi alkotások jogosulatlan felhasználása, valamint a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok egyéb módon való megsértése jogellenes cselekmény és jogi eljárást vonhat maga után.

 

  1. Kárfelelősség kizárása

 

A Főtaxi Zrt. weboldalain megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. A Főtaxi Zrt. az elvárható mértékben törekszik arra, hogy a weboldalakon megjelenő információk naprakészségét biztosítsa, azonban az információk teljességéért, pontosságáért, avagy az azokból levont következtetésekért felelősséget nem vállal. Az esetleges félreértések, tévedések elkerülése érdekében kérjük, hogy a weboldalakon olvasott információk megerősítése, pontosítása érdekében még a döntéshozatal előtt lépjen kapcsolatba a Főtaxi Zrt.-vel a weboldalakon feltüntetett elérhetőségeken.

 

A Főtaxi Zrt., valamint a képviseletében és érdekkörében eljáró személyek nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges károkért és más hátrányokért, amelyek a weboldalakkal kapcsolatban, annak megnyitásából, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, illetőleg más hasonló ok következtében keletkeznek.

 

A Főtaxi Zrt.-t nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzétett anyagért, információért, amely a Főtaxi Zrt. weboldalaira hivatkozik vagy azokhoz kapcsolódik, vagy amely jogosulatlanul (a kellő felhatalmazás nélkül) a Főtaxi Zrt.-re, mint forrásra hivatkozik.

 

 

  1. Külső hivatkozások

 

A weboldalakon található külső hivatkozások, ún. linkek követésével letöltött tartalom nem áll a Főtaxi Zrt. befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Főtaxi Zrt. törli vagy módosítja. A linkek használatával elérhető honlapokhoz a Főtaxi Zrt. csupán hozzáférést közvetít, azok üzemeltetésére, működésére semmiféle ráhatása nincs, erre tekintettel a Főtaxi Zrt., illetve az érdekében és képviseletében eljáró személyek semmilyen felelősséget nem vállalnak az elérhető honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, illetve ezen honlapok és az ott található információk jogszerűségért.

 

  1. Adatkezelés

 

Személyes adatnak minősül minden, az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

A weboldalak regisztrációhoz nem kötött részei – a jelen jogi nyilatkozat 6. pontjában foglaltak figyelembevételével – személyes adatok megadása nélkül látogathatók. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások esetében a regisztráció végrehajtásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatokat a Főtaxi Zrt. a vonatkozó adatvédelmi szabályzatokban foglaltak szerint a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelje. Amennyiben a weboldalakon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet vagy más elérhetőségi csatornát használva személyes adatokat (így különösen: név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám, stb.) ad meg, azzal önkéntes hozzájárulását adja, hogy megadott adatait a Főtaxi Zrt. kezelje és feldolgozza üzleti, marketing és/vagy kockázatelemzési célokra azzal, hogy a Főtaxi Zrt. kötelezettséget vállal, hogy az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatok rögzítése, feldolgozása és kezelése a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései szerint és a jogosulatlan hozzáféréstől védetten történik, azokat a Főtaxi Zrt. kizárólag az érintett kérése, hozzájárulása, valamint törvény, bírósági vagy más hatósági határozat alapján adhatja ki harmadik személy részére.

 

Az adatkezelés időtartama alatt az érintettnek bármikor joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, vagy a jogszabályi kivételektől eltekintve azok törlését, illetve tiltakozási joggal élhet az adatkezeléssel szemben. Az itt megjelölt jogokra vonatkozó igényt a Főtaxi Zrt. a titkarsag.fotaxi@fotaxi.hu elektronikus levelezési címen kéri jelezni. Az érintettek jogait – ideértve a bíróság előtti jogérvényesítés lehetőségét is – részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

  1. Remarketing tevékenység

 

A weboldalakon történő látogatás során cookie-k (“sütik”) kerülnek a számítógépén elmentésre, amely adatfájlok információkat szolgáltatnak a Főtaxi Zrt. számára a felhasználó oldallátogatási szokásairól. A cookie-k felhasználásával folytatott remarketing lehetővé teszi, hogy a Főtaxi Zrt. hirdetéseket jelenítsen meg mindenkinek, akik korábban már meglátogatták weboldalakat. Ha például a weboldalt látogató úgy távozik a webhelyről, hogy nem vett igénybe szolgáltatást, akkor a remarketing révén a Főtaxi Zrt. újra kapcsolatba léphet a látogatóval, és releváns hirdetéseket jelenít meg számára az interneten, vagy a Google keresőoldalain. A weboldalak első használata során ezen adatfájlok használatát Önnek el kell fogadnia, ellenkező esetben Ön a weboldalakat nem látogathatja. Ön a weboldalakon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát, amelyet a Cookie (süti) szabályzat tartalmaz.

 

  1. A jognyilatkozat terjedelme

 

Ez a jognyilatkozat weboldalaink integráns része, így az itt leírtak a jelen nyilatkozatra is kiterjednek. Amennyiben jelen nyilatkozat egyes elemei a hatályos jogszabályoknak nem vagy csak részben felelnek meg, a nyilatkozat többi része ettől függetlenül tartalmát és érvényességét tekintve hatályos marad, az érvénytelennek bizonyult rész helyett pedig a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadóak. A Főtaxi Zrt. fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes figyelmeztetés nélkül a honlapra vagy annak bármely tartalmára nézve – így a jogi nyilatkozatra és adatvédelemre vonatkozóan is – fejlesztést, változtatást, módosítást, javítást eszközöljön. A felhasználási feltételek módosulása esetén, annak hatálybalépése előtt a változásokat a Főtaxi Zrt. a weboldalon közzéteszi.