adatvédelmi szabályzat

A Főtaxi Zrt.

1087 Budapest, Kerepesi út 15.

 

ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓJA

 

Budapest, 2020. 11. 30. (Utolsó módosítás időpontja)

 

1. BEVEZETÉS

A  Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Kerepesi út 15., adószáma: 10873498-2-42), kiemelt figyelmet fordít a tisztességes, átlátható és jogszerű adatkezelés biztosítására. A Társaság elkötelezett az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében (továbbiakban: „GDPR”) meghatározott valamennyi adatkezelési követelménynek történő megfelelés mellett.

A  Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a fuvarszervezői szolgáltatás teljesítése során a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveit és gyakorlatát, az adatkezelés célját, jogalapját és időtartamát, valamint az adatkezelésben érintett személyek jogai gyakorlásának módját és lehetőségeit továbbá a jogorvoslati lehetőségeket a jelen tájékoztatóban foglalja össze.

A működése során rögzített személyes adatokat az adatkezelő bizalmasan, a nemzeti és tagállami adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint kezeli.  Főtaxi Zrt.  kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet felhív az ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja.

1.1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Az adatkezelő neve: Főtaxi Zrt.  (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi út 15.
Postacíme: 1087 Budapest, Kerepesi út 15.
E-mail címe: titkarsag.fotaxi@fotaxi.hu
Telefonszáma:  +36 1 422 2104

1.2. AZ ADATVÉDELMI FELADATOK ELLTÁSÁÉRT FELELŐS SZEMÉLY ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Reich Ádám
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 15.
E-mail: reich.adam@fotaxi.hu
Telefon: +36 20 982 2867

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

  1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  2. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  3. adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  4. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  5. címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
  6. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  7. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

3.1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

3.2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

3.3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

3.4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

3.5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

3.6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzatban foglalt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy (a továbbiakban: Érintett) felel.

A jelen adatkezelési szabályzatban foglalt eseteken túl a személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az érintett személy hozzájárulása alapján kerülhet sor.

4. EGYES ADATKEZELÉSEK A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS VONATKOZÁSÁBAN

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja, jogalapja:

Nyilvántartott adattípus:
Fuvarfelvételhez szükséges adatok:

- név,
- telefonszám,
- rendelési cím, illetve mobil applikációval történő taxirendelés esetén a felhasználó földrajzi helyzete
- kiállási idő
- telefonos megrendelés esetén a telefonáló hangja

Az adatkezelés célja:
A szolgáltatási szerződésből eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek, a személyszállítási szolgáltatás teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:
Szerződéses kötelezettségek teljesítése, az adatkezelő jogos érdeke, jogszabályi kötelezettség, az érintett hozzájárulása

Nyilvántartott adattípus:
Fuvarfelvétel során megadott adatok:

- úticél, 
- fizetés módja.

Az adatkezelés célja:
A szerződés teljesítésének, a személyszállítási szolgáltatás teljesítésének elősegítése.

Az adatkezelés jogalapja:
Szerződéses kötelezettségek teljesítése, az érintett hozzájárulása és az adatkezelő jogos érdeke, az érintett hozzájárulása.

Nyilvántartott adattípus:
E-card felületen beállított adatok:

- felhasználó név és jelszó,
- telefonszám,
- e-card adatai /sorszám, PIN, költséghely, kártyahasználó neve/

Az adatkezelés célja:
A szolgáltatási szerződésből eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek, a személyszállítási szolgáltatás teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:
Szerződéses kötelezettségek teljesítése, az érintett hozzájárulása és az adatkezelő jogos érdeke, az érintett hozzájárulása.

Nyilvántartott adattípus:
A fuvarfeladatból adódó adatmegőrzés:

Tranzakció dátuma
Elfogadó (taxis URH kódja)
Rendelés időpontja
Kiállás időpontja
Rendelés koordinátái
Fuvar kezdete
Indulás (indulási cím)
Fuvar vége
Érkezés (érkezési cím)
Megtett távolság (km)
Státusz (jelzi az egyes tranzakciók állapotát)
Nettó összeg (Ft)
Áfa (Ft)
Összeg (bruttó Ft)
Útvonal

Az adatkezelés célja:
A szolgáltatási szerződésből eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek, a személyszállítási szolgáltatás teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:
Szerződéses kötelezettségek teljesítése, az érintett hozzájárulása, az adatkezelő jogos érdeke, jogszabályi kötelezettség.

A Főtaxi Zrt.-vel szerződésben álló taxis személyszállítóknál közvetlenül, a taxiállomáson várakozó személytaxiba utazási céllal történő beszállással, a szabad jelzéssel közlekedő személytaxi megállításával vagy a szabad jelzéssel várakozó személytaxiba beszállással történő szolgáltatás esetén adatkezelés kizárólag abban az esetben történik, ha az utas a Főtaxi Zrt. feltölthető pre-paid kártyáját használja, avagy a Főtaxi Zrt. és annak partnerei szerinti szerződésre hivatkozik (pl. a Főtaxi által a rendelkezésére bocsátott taxikártyával fizet).

Az adatkezelés a személyszállítással összefüggésben az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése érdekében szükséges lehet különböző jogi, személyzeti, adminisztratív és ügyviteli célok érdekében. A jogos érdeken alapuló adatkezelésre kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az érdekmérlegelési teszt alapján megállapítható, hogy az adott célokból történő adatkezeléshez az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik, és ezzel együtt nem sérülnek aránytalanul az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai.

1. Az adatkezelésben érintettek köre: Az adatkezelővel szerződő fél; a szerződő fél által feljogosított, személyszállítási szolgáltatást igénybevevő személy.

2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Adatkezelőt az adatkezelésre a szolgáltatót a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése és a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (5) bekezdése is kötelezi, amely szerint a szolgáltató a megrendelést, illetve a telefonhívásokat – ideértve a megrendelést, annak elfogadását és a feladatot teljesítő személytaxi vezetője részére történt továbbítását is – elektronikus formában rögzíteni, és a rögzítésétől számított legalább 3 hónapig megőrizni köteles.

A Főtaxi Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy mindazon fuvarokra vonatkozó, teljes adatállományt és az adatokról készített bármilyen elektronikus vagy papír alapú másolatot megsemmisít az utazás hónapját követő harmadik naptári hónapot követő 5 munkanapon belül, amelyekre vonatkozó számlaösszesítő kifizetése megtörtént. Amennyiben a számla kifizetésére az utazás hónapját követő három hónapon belül nem került sor, úgy az adatok megsemmisítésére Megrendelő által a számlaösszesítő kiegyenlítését követő 5 munkanapon belül kerül sor.

A szerződésekkel összefüggésben kiállított számlákat adatkezelő (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján) 8 évig tárolja, azt követően megsemmisíti vagy anonimizálja.

Amennyiben a tárolási időn belül hatósági vagy bírósági eljárás indul az érintett szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek érvényesítésére, úgy a tárolási idő ezen eljárás jogerős befejezéséig tart.

3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat elsődlegesen az adatkezelő munkatársai, a számlázáshoz elengedhetetlen adatokat az adatkezelő könyvelését ellátó partner jogosult megismerni, a munka ellátásához szükséges körben és mértékben, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. Az e-card felületen beállított, illetve oda beérkező adatokhoz a Főtaxi Zrt. részéről értékesítési vezető, az értékesítési vezető helyettes, az értékesítési asszisztens, a taxi-szolgáltatási vezető és az ügyfélszolgálati csoportvezető férhet hozzá.

 

5. ADATFELDOLGOZÓK (AKIK, AZ ADATKEZELŐ NEVÉBEN VÉGZIK AZ ADATKEZELÉST)

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés nemzeti és tagállami jogszabályokban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályokban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el. Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen. Adatfeldolgozónak minősülnek a taxi személyszállítást teljesítő személytaxis vállalkozók is.

Az adatfeldolgozók a 4. pontban meghatározott tárolási idők figyelembe vételével kezelik az adatokat.

 

AZ EGYES ADATFELDOLGOZÓK:

5.1.1. Könyvelési feladatok, számlázás

o Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Számviteli, pénzügyi, adózási feladatok, számlázás, a szolgáltatási szerződésekből eredő kintlévőségek kezelése.

o Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név: VALID-CONTO Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1027 Budapest, Csalogány utca 23.

o A kezelt adatok köre: A Főtaxi Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban állók neve, számlázási neve, számlázási címe; a teljesítésigazolásokban ezen túlmenően esetlegesen hozzákerülő személyes adatok.

o Az érintettek köre: A Főtaxi Zrt.-vel szerződő felek.

o Az adatkezelés célja: könyvelési feladatok ellátása, az adójogszabályokban előírt jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

5.1.2. Szoftverfejlesztési és üzemeltetési szolgáltatás

o Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: a Budapesti Közlekedési Központ által minősített címkiadó szoftver, a Taxi Driver működéséhez szükséges fejlesztések elvégzése.

o Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név: NERD DEVELOPMENTS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 23. 2. em. 2.

o A kezelt adatok köre: A Taxi Driver alkalmazásban megjelenő személyes adatok.

o Az érintettek köre: a Megrendelő, a személyszállítási szolgáltatás igénybevevők, illetve a Megrendelő által kapcsolattartóként megjelöltek.

o Az adatkezelés célja: A Taxi Drive szoftver működtetéséhez szükséges fejlesztések elvégzése, háttér tárhely biztosítása a megfelelő működés biztosítása érdekében.

5.1.3. Fuvarátadás

o Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: fuvarszervezési tevékenység ellátása, illetve szerződéses kötelezettség teljesítése

o Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név: MB ELIT LUXURY Kft., valamint „Budapest Taxi” márkajelzést viselő személytaxis vállalkozók
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 15

o A kezelt adatok köre: Jelen tájékoztató 4. pontjában meghatározott személyes adatok.

o Az érintettek köre: a Megrendelő, a személyszállítási szolgáltatás igénybevevők, illetve a Megrendelő által kapcsolattartóként megjelöltek.

o Az adatkezelés célja: A szolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok elvégzése.

5.1.4. Marketingszolgáltatás, Közösségi médiaplatformok kezelése

o Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: a Társaság marketingtevékenységének ellátása, illetve a Főtaxi Facebook oldalának (továbbiakban: FB) és Instagram oldalának, valamint YouTube csatornáinak kezelése.

o Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név:    STELIUS Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím:    1027 Budapest, Csalogány u. 23.

o A kezelt adatok köre: a Közösségi platformok kezelése során a Szerződésben meghatározott tevékenység ellátásához, szolgáltatás nyújtásához szorosan kapcsolódó adatkezelés körében az Adatfeldolgozó által megismerhető, és kezelhető összes, előre pontosan nem meghatározható személyes adat. A személyes adatok lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Azonosítási és kapcsolattartási adatok (név, cím, telefon, e-mail cím, stb.); a Főtaxi közösségi platformjait követők személyes jellemzői (adatlapon megadott adatok, pl.: életkor, nem, családi állapot, stb.)

o Az érintettek köre: a Közösségi platformok kezelése során a Szerződésben meghatározott tevékenység ellátásához, szolgáltatás nyújtásához szorosan kapcsolódó adatkezeléssel érintett összes, előre pontosan nem meghatározható természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozókat is. Az érintettek lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Adatkezelő közösségi platformjait követő személyek; Adatkezelő ügyfelei, potenciális ügyfelei.

o Az adatkezelés célja: Adatkezelő ügyfeleinek, valamint potenciális ügyfeleinek tájékoztatása.

5.1.5. Marketingszolgáltatás, Közösségi médiaplatformok kezelése

o Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A Főtaxi Facebook oldalának (továbbiakban: FB) és Instagram oldalának, valamint YouTube csatornáinak kezelése.

o Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név:    Bayer Klaudia egyéni vállalkozó
Cím:    2360 Gyál, Gesztenye u 12.

o A kezelt adatok köre: a Szerződésben meghatározott tevékenység ellátásához, szolgáltatás nyújtásához szorosan kapcsolódó adatkezelés körében az Adatfeldolgozó által megismerhető, és kezelhető összes, előre pontosan nem meghatározható személyes adat. A személyes adatok lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Azonosítási és kapcsolattartási adatok (név, cím, telefon, e-mail cím, stb.); a Főtaxi közösségi platformjait követők személyes jellemzői (adatlapon megadott adatok, pl.: életkor, nem, családi állapot, stb.)

o Az érintettek köre: a Szerződésben meghatározott tevékenység ellátásához, szolgáltatás nyújtásához szorosan kapcsolódó adatkezeléssel érintett összes, előre pontosan nem meghatározható természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozókat is. Az érintettek lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Adatkezelő közösségi platformjait követő személyek; Adatkezelő ügyfelei, potenciális ügyfelei.

o Az adatkezelés célja: Adatkezelő ügyfeleinek, valamint potenciális ügyfeleinek tájékoztatása.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

6.1. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ez azonban nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

6.2. A tájékoztatáshoz (hozzáféréshez) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

6.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

6.4. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7. A tiltakozáshoz való jog

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, illetve a fent ismertetett érintetti jogok érvényesítésével kapcsolatos kérelmeket az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai úton a Főtaxi Zrt.-nek címezve, 1087 Budapest, Kerepesi út 15. címre,
- e-mail útján a titkarsag.fotaxi@fotaxi.hu
- telefonon a +36 1 422 2104-es számon.

 

7. INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintettet panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint jogellenes adatkezelés esetén az választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

 

8. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatbiztonság a kezelésben álló személyes adatokat védi olyan kockázatokkal szemben, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

8.1.1. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

8.1.2. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

8.1.3. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

8.1.4. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.

8.1.5. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.

Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

8.1.5.1. A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az adatkezelő az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem):

8.1.5.1.1. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.

8.1.5.1.2. Az adatkezelő épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.

8.1.5.1.3. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.

8.1.5.1.4. Az adatkezelő adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.

8.1.5.1.5. Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

 

9. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

● az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint
például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

● az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

● a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

9.1. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

9.2. PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A jelen Tájékoztató készítése során figyelembe vett főbb jogszabályok:

- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Rendelete (GDPR);
- az Információs és Önrendelkezési Jogról szóló 2011.évi CXII. törvény (Infotv.);
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);
- a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet;
- a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet;
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv.)

 

A Főtaxi Zrt. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa.

 

Budapest, 2020.11.30.

A Főtaxi Zrt.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!